Projektové aktivity
   Hlavná stránka » Projektové aktivity » Projektové aktivity

Projektové aktivity


Názov projektu Vyhlasovateľ Stručná charakteristika projektu Fáza projektu
Gymza číta, počíta a báda (OP Ľudské zdroje) OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 MŠVVaŠ SR Aktivity predkladaného projektu budú zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziu - na podporu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti akceptovaný IX/2019-VIII/2022
Green platform (Erasmus +) EU-Erasmus + Medzinárodný projekt zameraný na zdravý životný štýl so zreteľom na environmentálne témy neakceptovaný
Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa (grant: Mládež v pohybe - spolu dokážeme viac) ŽSK V rámci výzvy Mládež v pohybe poukazovať na nástrahy virtuálneho sveta akceptovaný IX/2019-X/2019
GYMZA športovkyňa (grantový program ŽSK „Vráťme šport do škôl“) ŽSK Aktivity predkladaného projektu budú zamerané na skvalitnenie a zefektívnenie tréningových podmienok a podpore zdravia a regenerácie našej žiačky, talentovanej a úspešnej športovkyne, a to prostredníctvom zakúpenia športového oblečenia, športových a výživových doplnkov. Uvedený materiál športovkyni zabezpečí komfort a vhodné podmienky nielen počas tréningov (na behanie, triatlon) ale aj na súťažiach regionálneho, národného či medzinárodného charakteru. akceptovaný realizácia IV/2019-VIII/2019
Erasmus + SALTO-YOUTH Program je založený na neformálnom vzdelávaní a zážitkových metódach, ktoré zahŕňajú model kompetencií pre demokratickú kultúru (CoE,2016) a vzdelávacie nástroje vyvinuté Radou Európy a EK v oblasti predchádzania radikalizácii, budovania odolnosti mladých ľudí a diskusií o kontroverzných otázkach. 2.etapa, tréningový kurz, 6/2018 (26. – 29.6. 2018)
Spoznajme sa navzájom ŽSK V rámci výzvy Mládež v pohybe podporovať zrakovo a mentálne znevýhodnených občanov v Žilinskom regióne akceptovaný zrealizovaný IX/2018-X/2018
IT Akadémia Vzdelávanie pre 21.storočie MŠVVaŠ SR Projekt realizuje Centrum vedecko - technických informácií SR s cieľom vytvorenia modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre potreby vedomostnej spoločnosti so zameraním na informatiku a IKT participácia schválený 10/2017-10/2020
Žilinská malá školská reforma OZ Harpuna Spolupráca s OZ Harpuna pri rozširovaní vedomostí žiakov v oblasti genetických modifikácií a objektového programovania v programovacom jazyku JAVA ukončený 9/2017-1/2018
CISCO akadémia TU Košice Spolupráca s TU Košice pri založení a prevádzke CA v rámci vzdelávacej iniciatívy spoločnosti CISCO SYSTEMS realizácia 9/2017-6/2018
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby – knihovník, údržbár ÚPSVaR Spolupráca s ÚPSVaR SR pri zabezpečení služby školskej knižnice a pri údržbe školy a jej areálu realizácia 12/2017-11/2018
English GO MPC Spolupráca s MPC pri zabezpečení kvalitného digitálneho vzdelávacieho obsahu v ANJ realizácia 9/2017-6/2018
United through English eTwinning Projekt, ktorého ciele sú uvedomiť si význam anglického jazyka ako spoločného dorozumievacieho prostriedku, rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v tomto jazyku a umožniť spoluprácu žiakov z partnerských škôl. 10/2017 – 12/2017 realizácia
Eko Alarm CURADEN Slovakia s.r.o Nadácia Ekopolis Odpadu sa budeme snažiť predchádzať a vyprodukovaný správne vytriedime. Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách s cieľom predchádzať vzniku odpadu v celej školskej komunite (študenti, učitelia, nepedagogický personál, rodičia a pod.). Školy teda okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostanú aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, materiály a pod.) a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme. realizácia od decembra 2017 do dec. 2018
Nová Bernoláčka Nadácia Green Foundation Rozvíjať u žiakov personálne, sociálne, komunikačné a finančné kompetencie prostredníctvom revitalizácie zastávky autobusu na Bernolákovej ulici. Podporiť v nich zmysel pre spolupatričnosť a pomoc v komunite. december 2017-jún 2018
ukončený
Letś move EU-ERASMUS + Medzinárodný projekt zameraný na šport v rozhodovacom konaní
Elektro ODPAD DOPAD Centrum ENV a etickej výchovy Živica Cieľom je naučiť žiakov životnému cyklu elektroodpadu, upozorniť na ENV riziká odhodených spotrebičov do komunálneho odpadu akceptovaný
Gymza pre všetkých, všetci pre Gymzu Roots and shoots: Inkubátor Projekt zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií mladých ľudí v oblasti ŽP akceptovaný
Hlinská bez hraníc Nadácia J&T Revitalizácia školského átria akceptovaný, zrealizovaný
Hlinskej nápady a tipy na ochranu biodiverzity MŠ VVaŠ V rámci projektu plánujeme vlastný environmentálny program školy realizovať s dôrazom na vedenie žiakov ku zodpovednému správaniu k životnému prostrediu. podaný
máj 2017
neakceptovaný
Akvizícia školskej Knižnice Gymnázia Hlinská FPU Bratislava Doplnenie knižného fondu akceptovaný
ukončenie
február 2018
Škola bez tabaku, alkoholu a drog
Zapoj sa súťaž a vyhraj svoj zdravší život
ŽSK Protidrogový projekt zameraný na získanie nových poznatkov a realizácie súťaže, na odvykanie od fajčenia s pomocou prístroja „Analýzer CO v dychu fajčiara“. neakceptovaný
Vráťme šport do škôl KIN – BALL KEMP ŽSK Športový projekt zameraný na predstavenie športu KIN BALLU vybraným školám a usporiadanie turnaja akceptovaný
február 2017
Slovom žijem, tvorím, som Fond na podporu umenia Realizácia náučných prednášok, besied a workshopov pre mladých ľudí vo veku 14-20 rokov so zameraním na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a podporu čítania s porozumením, na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne mladej generácie, ako aj na podporu návštevnosti školskej knižnice. schválený
Multilingual Poetry Etwinning Projekt je určený žiakom ZŠ a SŠ. Jeho cieľom je, aby žiaci krajín spoločne vytvorili báseň v anglickom jazyku s použitím slov v jazykoch zapojených krajín. Projekt ponúka žiakom : rozšírenie si komunikačných zručností v cudzom jazyku, nadviazanie kontaktov so žiakmi zahraničných škôl, rozšírenie si zručností v rámci „IKT“. Začiatok 13.09. 2016
Ukončenie 10/2016
Mini - Erasmus Future Generation Europe Vyskúšanie si skutočnej podoby štúdia na vysokej škole (reálne prednášky a semináre ) ešte pred podaním samotnej prihlášky. Informačné stretnutia s profesionálmi z rôznych oblastí, ktorí študentom priblížia podobu reálnych povolaní, aby vedeli identifikovať svoje kariérové ciele. Wotkshopy a tréningy s odborníkmi zamerané na zlepšenie schopností potrebných pre úspech na pracovnom trhu ako aj v ďalšom vzdelávaní. Registrácia 16.10. – 23.10.2016
Realizácia 20.11. – 24.11. 2016
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu Národná kancelária programu D&E Program ponúka študentom možnosť rozvoja svojho talentu, športovej aktivity a dobrovoľníctva. Študent vďaka tejto alternatívnej forme vyučovania buduje svoje ciele a systematicky na sebe pracuje. Začiatok 10/2016
Ukončenie 8/2017
50 spôsobov fair-play na Gymze OZ spoločnými silami Netradičná športovo-vedomostná súťaž pre školy zo žilinského kraja 12/2015
zrealizovaný
Bouldering ŽSK Oslava 50. výročia školy sériou akcií so športovým zameraním 2/2016
neakceptovaný
Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie ŽSK Objavovanie neznámych národovcov 2/2016
neakceptovaný
Žilinský región-otvárame bránu Európe MVZP-SK PRES 2016 Inovatívne celoškolské aktivity plánované pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ 3/2016
neakceptovaný
Hlinská bez hraníc Nadácia J&T Revitalizácia školského átria realizácia
akceptovaný
European students climate report EU - ERASMUS+ Medzinárodný projekt zameraný na klimatické zmeny a globálne otepľovanie (participácia) realizácia
akceptovaný
Letś move with SOSIK EU - ERASMUS+ Medzinárodný projekt zameraný na športovú hru KIN BALL (participácia) 3/2016
neakceptovaný
Zdravý región Program INTERREG cezhraničný spolupráca Slovensko – Česko Výchova k zdravému stravovaniu 6/2016
v rozhodovacej procedúre
Enviroprojekt 2015 MŠVVaŠ SR Rozvojový projekt s aktivitami zameranými na tému „voda“ 6/2015
akceptovaný
Školské átrium pre poznanie a oddych Nadácia Orange Revitalizácia školského átria 4/2015
neakceptovaný
Vráťme šport do škôl – 50. výročie športu na G Hlinská ŽSK Oslava 50. výročia školy sériou akcií so športovým zameraním 2/2015
neakceptovaný
FIT LIFE Rotary klub Žilina Monitoring a diagnostika žiakov v rámci TSV 12/2014
akceptovaný
Nadácia Petit Academy Denník SME Environmentálna výchova 9/2014
akceptovaný
Čím žije francúzska mládež Nadácia Orange Zvýšiť záujem a motiváciu žiakov k ďalšiemu štúdiu francúzštiny. Žiaci budú pracovať s najnovšími informáciami zo života francúzskej mládeže, spracovávať články, vydávať francúzsko – slovenský denník v tlačenej a elektronickej podobe. podaný IX./2014
Cross fit tréning ŽSK Podpora netradičných kondičných aktivít, zlepšenie materiálnej základne 2/2014
akceptovaný
Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva MŠVVaŠ Vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a zriadenie a vybavenie digitálnych tried (interaktívna tabuľa, tablety pre žiakov) participácia
Vráťme šport do škôl 2014 -Cross fit tréning ŽSK Podpora netradičných kondičných aktivít, zlepšenie materiálnej základne. podaný 2014
akceptovaný
Sme v škole Petit Press, a.s. Bratislava Organické látky (chémia) podaný III/2013
zrealizovaný
Lepšie je sa správať bezpečne, ako neskôr ľutovať ŽSK Realizáciou preventívnych aktivít a vytvorením interaktívnej prezentácie a výstavy formovať negatívne postoje k návykovým látkam u žiakov gymnázia. podaný
II/2013
Funkčný tréning so závesným "TRX systémom" ŽSK Novým netradičným náčiním, tzv. "TRX systémom" rozvíjať u žiakov záujem o starostlivosť o vlastné telo a cez športové aktivity podporovať zásady zdravého životného štýlu mladých ľudí. podaný
II/2013
akceptovaný
Príroda v experimentoch Agentúra MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ Inováciou obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch biológia, chémia a fyzika a tvorbou inovatívnych učebných materiálov zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium prírodovedných predmetov a napomôcť k ich uplatneniu sa na trhu práce. Uskutočniť prestavbu laboratória a podporiť rozvoj kľúčových kompetencií žiakov gymnázia. podaný
III/2013
akceptovaný
Po stopách veľkomoravských tradícií ŽSK Žiaci si rozvinú informačné, prezentačné a organizačné zručnosti pri tvorbe a prezentácii referátov o národných dejinách, pri príprave a realizácii školskej vedomostnej súťaže a odbornej dejepisnej exkurzie. podaný
II/2013
Hlinská v akcii Zelené oázy 2013 Realizáciou aktivít prostredníctvom pedagógov gymnázia, ich žiakov a ďalších dobrovoľníkov prispieť k revitalizácii školského átria a k vytvoreniu atraktívneho prostredia pre edukáciu ako i priestoru pre aktívny oddych. podaný
XII/2012
Školské átrium - pre poznanie aj oddych Slovnaft, a.s. Cieľom projektu je vytvoriť oddychovo - relaxačnú zónu pre celú školskú komunitu a zároveň tento priestor následne využívať v edukačnom procese viacerých predmetov. podaný
X/2012
Učebňa pod modrým nebom Nadácia Orange Hlavným zámerom projektu je vybudovať v átriu školy školské arborétum a zmeniť zaužívaný spôsob výučby vo viacerých predmetoch. Súčasťou revitalizovaného priestoru bude náučný chodník so zameraním na typickú i ohrozenú faunu a flóru a pamätihodnosti žilinského regiónu. Prostredníctvom aktivít a zadaných úloh žiackym pracovným skupinám bude 142 žiakov získavať nové zručnosti v oblasti práce s informáciami a prezentácie nahromadených faktov. podaný
X/2012
Funkčný tréning so závesným TRX systémom Nadácia Orange Projekt je zameraný na rozvoj svalovej sily, rovnováhy, flexibility študentov a aktivuje ich stabilizačné svalstvo. Závesný systém známy pod skratkou TRX predstavuje novodobý tréningový program, ktorý umožňuje cviky v trojrozmernom pohybe, čo nie je možné so žiadnym iným náčiním alebo náradím. Študenti sa oboznamujú so zásobou cvikov na všetky svalové partie TRX programu, technikou cvičenia a nastavením náčinia a fyziologickými účinkami, ktoré cvičenie s týmto náčiním prináša, ale aj s teoretickými poznatkami z danej problematiky a zásadami zdravého životného štýlu. podaný
X/2012
Environmentálna výchova v I. ročníku gymnázia Denník SME Analýza odborných textov na tému životné prostredie organizmov a človeka podaný
IX/2012
akceptovaný
Environmentálna výchova v I. ročníku gymnázia Denník SME Analýza odborných textov na tému životné prostredie organizmov a človeka podaný
V/2012
akceptovaný
Národný projekt - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov - moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť MPC Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov na škole. IV/2012

participácia
Vráťme šport do škôl 2012 - s názvom projektu BOSU- rovnováha v živote ŽSK Projekt zameraný na prehĺbenie poznatkov z oblasti kompenzačných cvičení, správneho držania tela, techniky cvičení a širokospektrálneho využitia BOSU v každodennom živote ako aj doplnku pre iné športy. podaný
IV/2012

akceptovaný
Program celoživotného vzdelávania Comenius SAAIC Prehĺbiť si vedomosti z nemeckého jazyka; krajinoveda, reálie, didaktický a metodický aspekt. podaný
III/2012
PlayEnergy Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava Projekt zameraný na oblasť energetiky a ekológie, dáva priestor študentom, aby navrhli nové efektívne a udržateľné spôsoby. Projekt hľadá najkreatívnejšie nápady, riešenia a návrhy. podaný
III/2012
Sme v škole Petit Press, a.s. Bratislava Organické látky (chémia) podaný
III/2012

akceptovaný
Comenius - Po stopách Mozarta Európou SAAIC Objaviť Mozartovu hudbu a biografiu ako spoločný prvok európskeho dedičstva. Posilniť sebavedomie žiakov v cudzojazyčnej komunikácii. Podporiť tímovú prácu paletou hudobných a nehudobných aktivít. schválený
VII/2012

akceptovaný
Umením proti drogám ŽSK Cez rôzne druhy umenia prehlbovať u žiakov správne postoje k užívaniu návykových látok a poukázať na viaceré spôsoby zmysluplného trávenia voľného času. podaný XII/2011
Po stopách pomníkov a ulíc ŽSK Podporovať záujem mladých ľudí o históriu regiónu a slovenského národa, rozvíjať v nich vlastenectvo a národné povedomie. podaný I/2012
Recyklohry ASEKOL SK, s.r.o. Zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie. Zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedení a recyklácii vyradených elektrozariadení do výučby a realizácie separovaného zberu v škole. zapojenie IX./2011
Environmentálna výchova v I. ročníku gymnázia Denník SME Analýza odborných textov na tému životné prostredie organizmov a človeka podaný IX./2011
neprijatý
Obraz plný matematických funkcií Nadácia Orange Zámerom projektovej aktivity je vytvorenie netradičnej výstavy umeleckých prác prostredníctvom tvorivej inovatívnej práce žiakov, ktorej cieľom je ukázať, že matematika a výtvarné umenie majú mnoho spoločného a rozvinúť tvorivé i pracovné schopnosti žiakov podaný X./2011
Desatoro kultivovaného návštevníka múzea Nadácia Orange Zámerom projektu je v predmete Umenie a kultúra získať a spracovať informácie o princípoch práce a prevádzke v múzeách, galériách, skanzenoch atď. Projekt bude realizovaný formou odborných prednášok a diskusií. Ďalším zámerom je získať informácie o múzeách, galériách, skanzenoch a ďalších kultúrnych inštitúciách, vytvoriť o nich vlastné prezentácie a obhájiť ich pred spolužiakmi podaný X./2011
Imrich Milo Nadácia Orange Kurz na získanie vedomostí z oblasti kompletného spektra kreatívnej a inovatívnej metodológie výučby cudzích jazykov, metódy - NLP, The Silent Way, Community Language Learning, Totol Physical Response, Psychodrama Linguistic, Task Based Learning, Suggestopedia, The Lexical Approach) Podaný X./2011
Multikultúrna výchova
(projekt pre študentov III.r.)
denník SME Analýzou odborných textov rozvíjať komunikačné zručnosti študentov, vyjadrovať vlastný názor, argumentovať, rozširovať poznatky o iných kultúrach. podaný 2011
zrealizovaný
Gymza liga
(športovo motivačná činnosť)
ŽSK Prostredníctvom dlhodobej súťaže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť, vypestovať u študentov vzťah k športu a zmysluplnému využitiu voľného času. podaný 2011
zrealizovaný
FLOWIN- netradičný, hravý a bezpečný pohyb
(telesná výchova)
ŽSK Zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy, vytvoriť u žiakov vzťah k pravidelnej pohybovej aktivite, rozvíjať všetky pohybové schopnosti, ktoré nie je možné za iných okolností rozvíjať. podaný 2011
zrealizovaný
Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania. MŠ SR, NÚCEM Externé hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 3 zo Slovenského jazyka, cudzích jazykov a vzdelávacích oblastí Matematiky a práce s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť formou externých testov. realizovaný
participácia
Rozvoj osobnosti človeka - projekt pre žiakov III. ročníka v predmete občianska náuka Denník SME Analýzou a interpretáciou písomných prameňov rozvíjať logické myslenie a interpretačné zručnosti podaný 2010
zrealizovaný
Lyrická poézia - projekt pre žiakov II. ročníka v predmete slovenský jazyk a literatúra Denník SME Analýzou a interpretáciou lyrických textov rozvíjať interpretačné a aplikačné zručnosti žiakov podaný 2010
zrealizovaný
Poznávame slovenskú ľudovú kultúru - projekt pre žiakov I. a IV. ročníka v predmete umenie a kultúra a dejiny umenia Nadácia Orange Projekt je zameraný na rozvoj informačných, analytických a prezentačných zručností podaný 2010
zrealizovaný
Rovnováha v živote - cvičenie BOSU Nadácia Orange Prostredníctvom absolvovaného vzdelávania žiakmo v rámci cvičenia s balančnou pomôckou BOSU zvýšenie osobnej zodpovednosti, komunikatívnosti a pohybových zručností pri príprave aktivít a praktických ukážok cvičení pre spolužiakov podaný 2010
zrealizovaný
Škola priateľská deťom UNICEF Slovensko Cieľom je zlepšiť celkovú atmosféru v škole, posilniť morálne hodnoty, zvýšiť toleranciu Získaný titul "Škola priateľská deťom"
Antropoint Hlinská Centrum pre filantropiu Úprava školského areálu pre rôznorodé spoločenské aktivity neprijatý
Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak Únia centier a pomoci DAFNÉ Poskytnúť informácie žiakom našej školy v oblasti integrácie jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do spoločnosti a posilniť toleranciu voči ľuďom s odlišnosťami zrealizovaný
Od komunizmu k slobode Denník SME Nadácia Knihy školám Analýzou a interpretáciou rôznych písomných prameňov rozvíjať logické myslenie a interpretačné zručnosti študentov a získať informácie o dianí v Európe a na Slovensku po roku 1945 zrealizovaný
Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika ŠPÚ Cieľom je rozvoj modernej komplexnej digitálnej gramotnosti, spoznať a následne aplikovať moderné teórie didaktiky vyučovania informatiky realizovaný
Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice MŠ SR Doplnenie techniky zamerané na elektronizáciu školskej knižnice, ktorá podporí skvalitnenie služieb a aktivít realizovaných v danom priestore podaný 2009 zrealizovaný
Národný projekt - Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách MŠ SR Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní a príprave učiteľov pre prácu v modernej škole 21. storočia realizovaný (participácia)
Speedminton - nová dimenzia raketového športu ŽSK Rozšíriť materiálno-technické vybavenie školy o atraktívne aktivity, a tým súčasne skvalitniť podmienky pre telovýchovný proces, ktorý rešpektuje záujmy a potreby žiakov podaný 2009 zrealizovaný
Otvorená škola 2009 - inovácia vyučovania fyziky s podporou IKT MŠ SR Podporiť záujem o prírodovedné vzdelávanie zefektívnením a modernizáciou výučby fyziky prostredníctvom implementácie IKT a ďalších inovatívnych vzdelávacích metód do vyučovacieho procesu podaný 2009 zrealizovaný
Moderná škola v praxi MŠ SR operačný program vzdelávanie Inovácia a modernizácia ŠkVP súčasťou schváleného projektu podaného ŽSK, realizovaný
Pohybová aktivita a inaktivita obyvateľov SR v kontexte týždenného pohybového režimu Prešovská univerzita v Prešove, fakulta športu Hľadanie možností zlepšenia zdravotnej prevencie a zlepšenie podmienok pre aktívny životný štýl detí a mládeže participácia
Medzinárodný projket Diagnostika stavu znalosti a dovednosti žáku v česko-slovenské přihraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj MVaRR SR Inovatívnymi formami testovania žiakov získať správu o úrovni základných vedomostí a zručnosti žiakov a ich prírastku v dvojročnom cykle participácia
Holiday Card Exchange Learn. org Praktické použitie anglického jazyka v procese prezentácie vianočných zvykov a tradícií na Slovensku a spoznávanie iných kultúr podaný 2009
Žiacka školská rada a spolu s ním VÚC Žilina, odbor školstva Zvyšovanie záujmu žiakov o činnosť ŽŠR, ich angažovanosti a spolupráce pri rozhodovaní v školskom aj mimoškolskom prostredí podaný 2009 zrealizovaný
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy prostredníctvom Portalu VŠ MŠRR, ÚIPŠ Elektronické spracovanie prihlášok uchádzačov o štúdium na pilotné VŠ zapojený do realizácie 2008
Využitie prostriedkov IKT pri zvýšení úrovne komunikácie škola - žiak - rodič- verejnosť MŠ SR "Otvorená škola 2007" Využitie prostriedkov IKT pri zvýšení úrovne komunikácie škola - žiak - rodič- verejnosť, zefektívnenie prenosu podaný 2007 zrealizovaný
Život mladých : spoločné a rozdielne v živote mladých ľudí z rôznych krajín Európy Comenius - školské partnerstvá Prostredníctvom výmenných pobytov, elektronickej komunikácie zlepšenie kvality mobilty žiakov, podpora výučby cudzieho jazyka a rozvoja IKT zručností podaný 2007 zrealizovanýGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk